skip to Main Content

Journal Title:
Zhonghua Lin Chuang Mian Yi Yu Feng Shi Bing
 《中华临床免疫与风湿病》
Website:
www.jcir.com.cn
Editor-in-Chief:
Zhan-Guo Li, M.D., Professor of Rheumatology
Publisher:
Evidence Based Communications (EBC), Hong Kong
Publication Frequency:
Bimonthly
ISSN:
2410-633X (Print)

Back To Top
×Close search
Search