skip to Main Content

Prof. Wei-Feng Yu

Associate Editor-in-Chief, JAPM

Prof. Zhan-Guo Li

Editor-in-Chief, Zhonghua Lin Chuang Mian Yi Yu Feng Shi Bing

Prof. Jin Liu

Editor-in-Chief, JAPM

Prof. Xun-Ming Ji

Editor-in-Chief, Cu Zhong Dachafang

Prof. Jun-Ming Zhang

Associate Editor-in-Chief, JAPM

Prof. Getu Zhaori

Editor-in-Chief, Er Ke Xue Dachafang

Prof. Tian-Long Wang

Editor-in-Chief, Ma Zui Xue Dachafang; and Editor-in-Chief, JAPM

Prof. Xin Ni

Editor-in-Chief, Er Ke Xue Dachafang

Prof. Li-Ze Xiong

Associate Editor-in-Chief, JAPM

Prof. Zhi-Yi Zuo

Associate Editor-in-Chief, JAPM

Prof. Kun-Ling Shen

Editor-in-Chief, Er Ke Xue Dachafang

Prof. Keith Candiotti

Associate Editor-in-Chief, JAPM

Prof. Fu-Shan Xue

Associate Editor-in-Chief, JAPM

Prof. Xiao-Xin Li

Editor-in-Chief, Yan Ke Xue Dachafang

Prof. Qu-Lian Guo

Associate Editor-in-Chief, JAPM

Back To Top
×Close search
Search